10 Days tafseer /Daily 3 Juz

Assalamualikum

 

8 Ways – Understanding Quran at Dubai UAE | Arshad Basheer Madani

Day 1 Lessons From Quran By Arshad Basheer Madani

1. surat ki taqseem size ke etebar se
2.surat ki taqseem faham ke atebar se
3.surat ki taqseem zaman aur makan ke nuzool ke etebaar se
4.surah fatiha aur surah baqrah ka truf

Day 2 Lessons From Quran | Arshad Basheer Madani
1.surah ale imran
2.surah Nisa
3.Surah Maidah

Day 3 Lessons From Quran | Arshad Basheer Madani

1.surah anaam6
2.Surah aaraf7
3.Surah anfaal8
4.Surah taubah9

***********************************************

**********************************************************

*******************************************************

**********************************************************

********************************************

*******************************************

*******************************************