*Unit / مقاطع ke hisab Se Quran ke har juz / para ke andar unit ke hisab Se Ayaat ko taqseem karke samjhaya Gaya hai* asani ke liye

*Unit / مقاطع ke hisab Se har juz ke andar unit ke hisab Se Ayat ko taqseem karke samjhaya Gaya hai* asani ke liye 2.unit … Continue reading *Unit / مقاطع ke hisab Se Quran ke har juz / para ke andar unit ke hisab Se Ayaat ko taqseem karke samjhaya Gaya hai* asani ke liye

Continue reading