*Unit / مقاطع ke hisab Se Quran ke har juz / para ke andar unit ke hisab Se Ayaat ko taqseem karke samjhaya Gaya hai* asani ke liye

*Unit / مقاطع ke hisab Se har juz ke andar unit ke hisab Se Ayat ko taqseem karke samjhaya Gaya hai* asani ke liye
2.unit ka mihwar aurbmazameen kia hai apas mai ghara talluq Kia hei in mazameen mai
3.Is Se Quran ka Tafseery Tarjamah padhte waqt mai asani hogi Aur context Aur Back Groud samajhkar padhne mai asani hogi
Hidayat aur guidance hasil karna in sha Allaah.
4.pure Surah ya juz ka Balke har juz mai bhi unit Aur unit ka detail mai taruf karwaya Gaya hai taake mazameen ko yad rakhne mai asani ho in sha Allaah

5. Note : is se pahle Jo series thi Wo har Surah ka taruf 2017 thi Aur us Se pahle har juz ka taruf ( 2016 ) Aur yeh series har unit ka taruf ( 2022 -2023)
Next project jari hai Har ayat ki Tafseer in Sha Allaah

*Unit / مقاطع ke hisab Se har juz ke andar unit ke hisab Se Ayat ko taqseem karke samjhaya Gaya hai 2.unit ka mihwar aurbmazameen kia hai apas mai ghara talluq Kia hei in mazameen mai
3.Is Se Quran ka Tafseery Tarjamah padhte waqt mai asani hogi Aur context Aur Back Groud samajhkar padhne mai asani hogi
Hidayat aur guidance hasil karna in sha Allaah.
4.pure Surah ya juz ka Balke har juz mai bhi unit Aur unit ka detail mai taruf karwaya Gaya hai taake mazameen ko yad rakhne mai asani ho in sha Allaah

5. Note : is se pahle Jo series thi Wo har Surah ka taruf 2017 thi Aur us Se pahle har juz ka taruf ( 2016 ) Aur yeh series har unit ka taruf ( 2022 -2023)
Next project jari hai Har ayat ki Tafseer in Sha Allaah

Day 01 | 01st Para Muqtasar Ta’aruf | Ramazaan Quran aur Hum live session – Shaikh Arshad basheer madani

Day 02 – 02nd Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 03 – 03rd Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 04 – 04th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 05 – 05th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session Arshad Basheer Madani

Day 06 – 06th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session Arshad Basheer Madani

Day 07 – 07th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 08 – 08th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 09 – 09th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 10 – 10th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 11 – 11th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 12 – 12th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 13 – 13th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 14 – 14th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 15 – 15th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 16 – 16th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 17 – 17th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 18 – 18th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 19 – 19th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 20 – 20th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 21 – 21th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 22 – 22th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 23 – 23th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 24 – 24th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 25 – 25th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 26 – 26th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 27 – 27th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 28 – 28th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 29 – 29th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

Day 30 – 30th Para Muqtasar Ta’aruf – Ramazaan Qur’an Aur Hum Live Session – Shaikh Arshad Basheer Madani

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.